Doelstelling

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a.         in algemene zin de versterking van de procedurele en materiële positie van zeevarenden en werknemers in de offshore bij het incasseren van vorderingen welke direct of indirect verband houden met het verrichten van werkzaamheden aan boord van zeeschepen en/of offshore-installaties;      

b.          het financieel ondersteunen van in Nederland gevestigde zeemanshuizen en -instellingen, waarvan de fondsen direct dan wel indirect aan zeevarenden ten goede komen