Beleidsplan

Beleidsplan 2018-2019 

Algemeen

Stichting ISPF is op 16 december 2008  opgericht op initiatief van 

1           Vereniging Nautilus NL, the Union for Maritime Professionals 

2           Vereniging FNV Bondgenoten

Stichting ISPF stelt zich tot doel 

In algemene zin de versterking van de procedurele en materiële positie van zeevarenden en werknemers in de offshore bij het incasseren van vorderingen welke verband houden met het verrichten van werkzaamheden aan boord van zeeschepen en/of offshore installaties

  1. Het financieel ondersteunen van in Nederland gevestigde zeemanshuizen en zeemansinstellingen waarvan de fondsen direct dan wel indirect aan zeevarenden ten goede komen.

Stichting ISPF tracht genoemde doelen te bereiken onder meer door:

I            het aangaan van overeenkomsten van geldlening met belanghebbenden

II           vorderingen van belanghebbenden over te nemen

III         op te treden als koper bij veiling van vermogensbestanddelen van aansprakelijke partijen

IV         doneren van fondsen van in Nederland gevestigde zeemanshuizen en -instellingen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting ISPF vergadert ten minste eenmaal per jaar. 

Er is voorzien in besluitvorming in concrete gevallen buiten vergadering. 

Werkzaamheden instelling

De werkzaamheden bestaan concreet uit 

  1. het volgen van de ontwikkelingen rond de incasso van vorderingen door zeelieden; het gaat daarbij in de praktijk om zogeheten gagevorderingen (met inbegrip van vorderingen ter zake van overwerk, repatriëring, boetes en renten) alsmede om vorderingen ter zake van ongevallen. In voorkomende gevallen kan het ook gaan om vorderingen van nabestaanden van zeevarenden/offshore werkers;
  2. het verstrekken van opdrachten aan advocaten ter zake van incasso’s en procedures ter fine van incasso als onder 1  bedoeld
  3. het in voorkomende gevallen verstrekken van leningen aan belanghebbenden

Verwerven fondsen 

Onder de voorwaarde dat stichting ISPF de zogeheten ANBI-status zal behouden, zal stichting ISPF kunnen beschikken over fondsen, ter beschikking gesteld door althans door tussenkomst van de oprichters van stichting ISPF. 

Voor het overige zal stichting ISPF fondsen verwerven als volgt:

1           bijdragen en vergoedingen van derden 

2           subsidies, giften en legaten

3           hetgeen door erfstelling wordt verkregen

4           overige (rente-)baten 

Beheer, besteding en uitkering van fondsen

De fondsen zullen worden besteed en uitgekeerd conform hetgeen hierboven is opgemerkt onder ‘werkzaamheden instelling’.

Ten aanzien van het beheer van de fondsen zij opgemerkt dat deze in USD en EUR valuta worden aangehouden, deels op termijndeposito’s en deels in rekening-courant.

Stichting ISPF voert in financiële zin een conservatief beleid en zal derhalve niet beleggen in effecten.